Rotary Centre in Thailand

การปรับอัตราแลกเปลี่ยน

ผู้แทนดูแลการเงินของโรตารีสากลในประเทศไทย แจ้งการปรับอัตราแลกเปลี่ยนของโรตารีสากลเดือนเมษายน 2562

32 บาทต่อ US$1

ปฏิทินโรตารี

การประชุมใหญ่ประจำปีของภาค

  • 8-9 มีนาคม 2562 ภาค 3340 โรตารีสากลจ.อุบลราชธานี
  • 15-17 มีนาคม 2562 ภาค 3350 โรตารีสากล โรงแรมรอยัลฮิลล์ จ.นครนายก
  • 29-30 มีนาคม 2562 ภาค 3330 โรตารีสากล โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
  • 6-7 เมษายน 2562 ภาค 3360 โรตารีสากลโรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย

การอบรมภาคประจำปี (District Training Assembly)

  • 19 เมษายน 2562 ภาค 3340 โรตารีสากล โรงแรมศรีพัฒนา จ.นครราชสีมา
  • 27 เมษายน 2562 ภาค 3350 โรตารีสากล อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
  • 10-12 พฤษภาคม 2562 ภาค 3330 โรตารีสากล โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
  • 25-26 พฤษภาคม 2562 ภาค 3360 โรตารีสากล โรงแรมเกทเวย์ จ.พะเยา

การสัมมนาอบรมนายกรับเลือกร่วมภาค

ไฟล์นำเสนอในการสัมมนาอบรมนายกรับเลือกร่วมภาค วันที่ 1-3 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเจบี หรรษา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัพเดทเอกสารแปล

เพื่อนบ้านโรตารี

International

     

District

       

Find us on Facebook

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย | ภาค 3350 | คุ้ยข่าว ชาวโรตารี | ภาค 3360

วันดีๆ กับโรตารีที่แก้มลิงหนองโนนต่าย

ตัวเลขโรตารี

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
ภาค
สมาชิก
สโมสร
3330
2,506
102
3340
1,506
66
3350
3,014
112
3360
1,410
68
รวม
8,436
348

อัตราแลกเปลี่ยนฯ เดือนเมษายน

32 บาทต่อ US$1


website counter

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info@rotarythailand.org